Facebook Facebook Instagram Youtube
Promocje
Smoki z głębin
Smoki z głębin

96,00 zł

Cena regularna: 120,00 zł

Najniższa cena: 96,00 zł
szt
Multicity. Gra o budowaniu miasta
Multicity. Gra o budowaniu miasta

41,40 zł

Cena regularna: 69,00 zł

Najniższa cena: 55,20 zł
szt
Chmury. Kalamburowa układanka
Chmury. Kalamburowa układanka

23,92 zł

Cena regularna: 29,90 zł

Najniższa cena: 22,43 zł
szt
Eko Domino. Logiczna gra z zadaniami.
Eko Domino. Logiczna gra z zadaniami.

22,75 zł

Cena regularna: 35,00 zł

Najniższa cena: 28,00 zł
szt
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin
 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep internetowy, działający pod adresem https://www.sklep.muduko.com/, prowadzi sprzedaż gier planszowych i kart Wydawnictwa Muduko.
 2. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.sklep.muduko.com/ jest Fabryka Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Podłężu, Podłęże 650, 32-003 Podłęże, numer KRS: 0000071800, NIP 6771791882, REGON 351234370.

Kontakt ze Sklepem jest możliwy pod adresem email: sklep@muduko.com lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30 pod numerem telefonu: 600 515 293.

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta jak i Sprzedawcy w szczególności:
  • zasady zawierania umów,
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta,
  • zasady korzystania ze Sklepu,
  • zasady postępowania reklamacyjnego,
  • uprawnienia Klienta do rezygnacji z Zamówienia,
  • zasady zwrotu Towarów,
  • zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 2. Treść Regulaminu dostępna jest do wglądu na stronie internetowej pod adresem: https://www.sklep.muduko.com/, gdzie umożliwione jest także pobranie go w formie pliku PDF.
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna w celu złożenia Zamówienia w Sklepie, założenia Konta i korzystania z Usług.

 

 • 2. DEFINICJE

Użyte w tekście tego regulaminu terminy zapisane wielkimi literami oznaczają:

 • „Dane kontaktowe” – następujące dane, za pomocą których Klient ma możliwość skontaktowania się ze Sklepem: adres: Podłęże 650, 32-003 Podłęże, adres email: sklep@muduko.com, numer telefonu 600 515 293;
 • „Dzień roboczy”– dzień, który nie jest sobotą, niedzielą, a także dniem ustawowo wolnym od pracy.
 • „Formularz rejestracyjny” – formularz wypełniany przez Klienta w celu założenia Konta;
 • Klient”– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca użytkownikiem strony internetowej Sklepu, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone Usługi za pośrednictwem Sklepu.
 • Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.);
 • „Konsument”– konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • „Konto”– Usługa udostępniania w ramach Sklepu, zawierająca zbiór danych związanych z Klientem, dostępna dla Klienta po dokonaniu rejestracji w systemie Sklepu, a następnie po zalogowaniu przy pomocy loginu i hasła, pozwalająca na korzystanie z dodatkowych funkcji w ramach Sklepu;
 • „Koszyk”– Usługa w ramach Sklepu, pozwalająca na dodawanie Towarów wybranych do zakupu, w celu ułatwienia ich późniejszego zbiorczego Zamówienia, podsumowania liczby dodanych Towarów i ich cen, modyfikowania Towarów dodanych do Koszyka oraz ewentualnego zastosowania kodów rabatowych;
 • „Newsletter” – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na cyklicznym kierowaniu do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji handlowej, w szczególności dotyczącej Towarów dostępnych w Sklepie i Promocji, świadczona za wyraźną zgodą wyrażoną przez Klienta.
 • Polityka prywatności” – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies i innych pokrewnych mechanizmów, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu;
 • „Promocje” – wszelkie akcje promocyjne dostępne w Sklepie, w szczególności polegające na obniżaniu cen Towarów lub kosztów dostawy, naliczane przez Sprzedawcę automatycznie lub wymagające określonego działania Klienta, przeprowadzane na zasadach określonych w Regulaminie lub odrębnych zasadach wskazanych przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu;
 • „Przedsiębiorca” – Klient będący osobą fizyczna, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • „Przedsiębiorca-konsument” – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej;
 • „Przedsprzedaż” – oferowanie w Sklepie Towarów w formie przedsprzedaży, tj. przed ich rzeczywistym wprowadzeniem do oferty Sklepu, które mimo zakupu przez Klienta zostaną dostarczone Klientowi po upływie wskazanej przez Sprzedawcę daty wprowadzenia Towarów do asortymentu Sklepu;
 • „Regulamin” – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami do niego i zmianami;
 • „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • „Sklep” – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę na stronie internetowej pod adresem https://www.sklep.muduko.com/;
 • Sprzedawca” – Fabryka Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Podłężu, Podłęże 650, 32-003 Podłęże, KRS: 0000071800,  NIP: 6771791882, REGON: 351234370;
 • Towar”– rzecz ruchoma, którą można nabyć za pośrednictwem Sklepu;
 • „Treści”– wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia;
 • Umowa sprzedaży”– umowa sprzedaży Towaru/świadczenia Usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie) zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu. Umowa Sprzedaży jest zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • „Usługi” – wszelkie usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, stanowiące usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
 • „Ustawa o prawach konsumenta” - ustawa dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.);
 • „Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży na odległość, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem strony internetowej Sklepu). Zamówienie musi każdorazowo określać Towar, którego dotyczy, a także liczbę Towarów oraz dane Klienta, niezbędne do ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.
 • 3. DZIAŁANIE SKLEPU
 1. Do korzystania ze Sklepu, w szczególności: do przeglądania Towarów oraz składania Zamówień, konieczne jest:
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Nie jest dopuszczalne:
 • korzystanie ze Sklepu w celu prowadzenia działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich,
 • dostarczanie do Sklepu treści bezprawnych,
 • korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów,
 • umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej, 
 • korzystanie z Treści umieszczonych na stronie Sklepu do innego użytku niż użytek własny,
 • uniemożliwianie lub utrudnianie prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz dostępu do niego,
 • publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej,
 • korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi),
 • podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy, Sklepu, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.
  1. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do Sklepu lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy: Klient korzysta ze Sklepu w sposób, o którym mowa w ust. 2 lub narusza inne postanowienia Regulaminu, przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego.
  2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom stały i prawidłowy dostęp do Sklepu i Usług, jednak Sprzedawca nie gwarantuje, że korzystanie ze Sklepu będzie przebiegało bez błędów oraz przerw technicznych. 
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Sklepu w dowolnym terminie, bez konieczności uprzedniego informowania o tym Klientów.
 • 4. KONTO
 1. Klient uzyskuje dostęp do Konta po dokonaniu rejestracji.
 2. Usługa Konta polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu w ramach Sklepu, pozwalającego Klientowi korzystać z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Sklepu, takich jak m. in. przechowywanie i udostępnianie Klientowi historii Zamówień, śledzenie statusu Zamówień, zapamiętywanie i modyfikowanie danych Klienta.
 3. W celu utworzenia Konta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji swoich danych w bazie Sklepu. Rejestracja danych odbywa się poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce „Zarejestruj”. Wypełnienie Formularza rejestracyjnego wymaga podania następujących danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, opcjonalnie numeru telefonu oraz ustalenia indywidualnego dla Klienta hasła, które będzie wykorzystywane przy logowaniu do Konta.
 4. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w Formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą.
 5. Warunkiem utworzenia Konta jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki prywatności poprzez oznaczenie odpowiednich pól pod Formularzem rejestracyjnym.
 6. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego, zaakceptowaniu Regulaminu oraz Polityki prywatności i kliknięciu w pole „Zarejestruj”, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji Konta przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi Konta na czas nieoznaczony, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta i korzystania z jego funkcjonalności.
 7. Utworzenie Konta oraz świadczenie Usługi Konta są bezpłatne.
 8. Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep Usługi Konta przekazując odpowiednie żądanie do Sprzedawcy, korzystając z Danych kontaktowych. W takim wypadku umowa o świadczenie usługi Konta wygasa, a Sprzedawca ma 14 dni na usunięcie Konta, z zastrzeżeniem zasad przetwarzania danych osobowych Klientów zawartych w Polityce prywatności.
 9. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia Usługi Sklepu na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta w ramach Konta przez okres przekraczający 12 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu Sprzedawca składa na adres e-mail przypisany do Konta.
 • 5. ZAMÓWIENIE
 1. Sprzedawca w ramach Sklepu umożliwia składanie Zamówień oraz zawieranie Umów sprzedaży na odległość, za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamieszczone w ramach Sklepu Treści, w tym opisy Towarów i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Główne cechy świadczenia Sprzedawcy na rzecz Klienta, znajdują się na stronach poszczególnych Towarów w ramach strony internetowej Sklepu oraz podawane są podczas składania Zamówienia.
 4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Klient może składać Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, w wybranej przez siebie porze, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 3‑5.
 6. W celu złożenia Zamówienia należy:
 • zalogować się do Konta lub skorzystać z opcji złożenia Zamówienia bez rejestracji,
 • wybrać Towar lub Towary będące przedmiotem Zamówienia, ewentualnie także liczbę sztuk danego Towaru (jeśli jest inna niż 1), a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny) oraz wybrać sposób dostawy/odbioru Towaru z uwzględnieniem ich kosztów,
 • wpisać dane odbiorcy zamówienia: imię i nazwisko, adres zamieszkania, a w przypadku Przedsiębiorców: nazwę firmy, numer NIP, adres siedziby firmy, a ponadto niezależnie od powyższego rozróżnienia: adres e-mail Klienta, numer telefonu oraz adres dostawy (o ile jest inny niż adres zamieszkania/adres siedziby),
 • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru Zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT,
 • wybrać formę płatności,
 • kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,
 • w przypadku płatności z góry – opłacić Zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności,
 • w zależności od wybranej metody płatności, Klient może zostać przekierowany na stronę internetową operatora obsługującego płatność, celem jej dokonania,
 • Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia Zamówienia na podany adres e-mail.
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiednich pól podczas składania Zamówienia.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego Towaru objętej jednym Zamówieniem.
 3. Klient bez rejestracji Konta może złożyć Zamówienie wyłącznie z dostawą na terenie Polski. W takim przypadku zapłata ceny następuje przy odbiorze Towarów (za pobraniem) bądź przed odbiorem Towarów (płatność z góry), przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę – w tym ostatnim przypadku realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.
 4. Informacje podane przez Klienta w toku składania Zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie zamówionego Towaru.
 5. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w Koszyku, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Do momentu dokonania płatności Klient może zaprzestać składania Zamówienia poprzez niewykonywanie kolejnych kroków. W takiej sytuacji Zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 6. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 7. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o potwierdzeniu złożenia Zamówienia. Informacja ta nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty Klienta.
 8. Po dokonaniu weryfikacji, czy Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji, Sprzedawca przesyła do Klienta na wskazany przez niego adres e-mail odpowiednią informację: przyjęcie Zamówienia do realizacji albo odmowa przyjęcia Zamówienia do realizacji. Przyjęcie Zamówienia Klienta do realizacji, oznacza zaakceptowanie oferty złożonej przez Klienta poprzez złożenie Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia o przyjęciu Zamówienia do realizacji pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 9. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje w ciągu maksymalnie dwóch Dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.
 10. Jeżeli Klient jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem, nie później niż do czasu dostawy Towaru Sprzedawca potwierdzi Klientowi zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na trwałym nośniku (w wiadomości e-mail).
 11. Zamówienia realizowane są według kolejności ich złożenia, z zastrzeżeniem przesunięć spowodowanych dostępnością danych Towarów.
 • 6. PRZEDSPRZEDAŻE
  1. W ramach działalności Sklepu mogą być prowadzone Przedsprzedaże.
  2. Towary w Przedsprzedaży są wyraźnie oznaczone słowem: „przedsprzedaż” oraz informacją o dacie wprowadzenia Towaru do sprzedaży tj. najwcześniejszej dacie, w której Przedsprzedaż wygaśnie, a Klienci będą mogli zakupić te Towary z opcją realizacji dostawy.
  3. Składając Zamówienie obejmujące Towar dostępny w ramach Przedsprzedaży, Klient akceptuje fakt, że termin jego dostawy może być dłuższy niż termin wskazany w §8 ust. 6 tj., że Zamówienia dokonane w okresie Przedsprzedaży.
  4. Podana przez Sprzedawcę data wysyłki Towaru w ramach Przedsprzedaży, podana na stronie tego Towaru w Sklepie, może ulec przedłużeniu o 14 dni, o czym każdorazowo Sprzedawca informuje na stronie tego Towaru.
  5. W przypadku jednoczesnego ujęcia w Zamówieniu Towarów dostępnych aktualnie w Sklepie i Towarów objętych Przedsprzedażą, za zgodą Klienta całość Zamówienia zostanie zrealizowana dopiero w terminie, w którym dostępny stanie się Towar objęty Przedsprzedażą.
  6. Klient wyrazi zgodę, o której mowa w ust. 5 poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) w trakcie składania Zamówienia.
  7. W przypadku braku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w ust. 6, Klient otrzyma informację (w formie komunikatu wyświetlanego w toku składania Zamówienia), że złożenie Zamówienia jest niemożliwe.
  8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7 Klient będzie mógł złożyć dwa odrębne Zamówienia (o czym zostanie poinformowany w formie komunikatu wyświetlanego po braku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 6):
 • na Towary dostępne w Sklepie w chwili składania Zamówienia – termin dostawy tego Zamówienia będzie spełniał warunek określony w §8 ust. 6.,
 • na Towary dostępne w ramach Przedsprzedaży – termin dostawy tego Zamówienia będzie odpowiadał informacjom podanym na stronie danego Towaru w sklepie co do planowanej daty jego wysyłki.
  1. W przypadku braku możliwości wysyłki Towaru objętego Przedsprzedażą w terminie, o którym mowa w ust. 2 i 4, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta pocztą elektroniczną, wskazując jednocześnie nowy przewidywany termin wysyłki.
  2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. 9, Klient ma możliwość zaakceptowania nowego terminu dostawy Towaru lub odmowy jego akceptacji, która jest równoznaczna z odstąpieniem od Umowy sprzedaży w tym zakresie. Brak odpowiedzi w terminie uznaje się za akceptację nowego terminu.
  3. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia dotyczącego Towaru objętego Przedsprzedażą, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwróci mu zapłaconą na poczet tego Zamówienia kwotę.
 • 7. CENY I PŁATNOŚĆ 
 1. Wszystkie ceny w Sklepie są podawane w polskich złotych i zawierają wszelkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT. Cena Towaru widniejąca na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 2. Ceny Towarów widoczne na stronie Sklepu nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, a także od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Zamówienia przez Klienta. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 3. Najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o łącznej cenie wybranego przez Klienta Towaru bądź Towarów oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.
 4. Cena całkowita zakupu, w tym koszt zamawianych Towarów i koszt dostawy, podana na stronie internetowej Sklepu podczas składania Zamówienia jest ostateczna i ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta Zamówienia do realizacji, o której mowa w §5 ust. 14. Cena ta nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych na stronę internetową Sklepu zmian cen lub rozpoczętych Promocji bądź wyprzedaży.
 5. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:
  • przelewem bankowym za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym obsługiwanym przez operatora płatności wskazanego na stronie internetowej Sklepu, przed dostawą,
  • kartą płatniczą za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym obsługiwanym przez operatora płatności wskazanego na stronie internetowej Sklepu, przed dostawą,
  • za pośrednictwem usługi Google Pay, przed dostawą,
  • za pośrednictwem systemu płatności BLIK, przed dostawą,
  • za pobraniem (opcja dostępna jedynie przy wyborze odpowiedniego sposobu dostawy).
 6. Dostawcą systemu płatności elektronicznych w Sklepie jest Blue Media S.A.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 5 pkt 1-4 powyżej, Sprzedawca rozpocznie realizację Zamówienia po otrzymaniu z systemu płatności potwierdzenia dokonania płatności, nie wcześniej jednak niż po przesłaniu do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta Zamówienia do realizacji.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 5 pkt 5 powyżej, brak zapłaty przy odbiorze Towarów, pomimo wyznaczenia przez Sprzedawcę dodatkowego odpowiedniego terminu, powoduje możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę. Klient może również do momentu odbioru Towarów anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji (skutek umownego odstąpienia od Umowy sprzedaży), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży na innych podstawach prawnych.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania Promocji w Sklepie bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującym prawem, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły Zamówienia lub zawarły Umowy sprzedaży Towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian i nie naruszają praw osób uprawnionych do korzystania z danej Promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 10. Dodanie Towaru do Koszyka nie gwarantuje jego dostępności oraz zachowania ceny obowiązującej w chwili dodania do Koszyka.
 11. Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu zapewnienia dostępności wszystkich zamówionych przez Klientów Towarów oraz prawidłowej realizacji Umów sprzedaży. W przypadku braku możliwości wykonania Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego.
 • 8. DOSTAWA
 1. Klient informowany jest o możliwych sposobach i terminach dostawy Towaru, a także o kosztach dostawy w Koszyku, przed złożeniem Zamówienia. Informacja o formach i kosztach dostawy dostępna jest także na stronie internetowej Sklepu, w zakładce „Czas i koszty dostawy”.
 2. W ramach Sklepu dostępne są w szczególności następujące sposoby dostawy:

1) przesyłka kurierska po przedpłacie,

2) przesyłka do paczkomatu po przedpłacie,

3) przesyłka kurierska płatna przy odbiorze.

 1. Sprzedawca informuje Klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów najpóźniej na początku składania Zamówienia.
 2. Towary dostarczane są na wskazany przez Klienta w Zamówieniu adres lub do paczkomatu wybranego przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
 3. W dniu nadania Towarów do Klienta Sprzedawca lub firma kurierska wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta informację o wysłaniu przesyłki.
 4. Towary dostarczane są w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem Towarów dostępnych w ramach Przedsprzedaży, do których zastosowanie znajdują zasady określone w 6. Czas realizacji jest zależny m. in. miejsca przeznaczenia Towarów wskazanego przez Klienta oraz liczby zamówionych Towarów.
 5. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia nienaruszalności przesyłki w transporcie w momencie jej odbioru od kuriera lub wyjęcia z paczkomatu. Ewentualne zastrzeżenia dotyczące nienaruszalności przesyłki powinny zostać zgłoszone do kuriera oraz potwierdzone protokołem reklamacyjnym z winy dostawcy lub zgłoszone poprzez opcję „Mam uwagi do paczki” dostępną w paczkomacie. W przypadku gdy Klient zauważy uszkodzenie Towaru lub opakowania po odebraniu paczki od kuriera, powinien skontaktować się ze Sklepem w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej.
 • 9. DOKUMENTY KSIĘGOWE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY
 1. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towarów wystawiając fakturę VAT lub paragon, które doręczane są elektronicznie, na adres e-mail Klienta.
 2. O ile Klient będący osobą fizyczną składa Zamówienie przy użyciu danych dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta (nazwa firmy, NIP), przyjmuje się, że nabywa on Towar w związku z taką działalnością i faktura VAT wystawiona będzie na tego Klienta jako przedsiębiorcę.
 3. Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w postaci elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji Konta na stronie internetowej Sklepu lub przy składaniu Zamówienia. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru).
 • 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Uprawnienia, o których mowa w niniejszym paragrafie nie dotyczą Klientów będących Przedsiębiorcami.
 2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania Zamówienia. Wyjątki od opisanego wyżej prawa do odstąpienia, wynikające z przepisów prawa, wskazano poniżej.
 3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę-konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią.
 4. Konsument i Przedsiębiorca-konsument mogą odstąpić od Umowy sprzedaży poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w dowolnej formie np. poprzez złożenie oświadczenia na piśmie i przesłanie go na adres Sprzedawcy lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej, wykorzystując Dane kontaktowe.
 5. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 7. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca-konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta (Zamówienie) przestaje wiązać.
 8. Konsument i Przedsiębiorca-konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu kwotę, jaką zapłacił za zwracany Towar i dostawę. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca-konsument, chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca-konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów i zwraca koszt najtańszego z dostępnych sposobów dostaw.
 11. W wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument i Przedsiębiorca-konsument ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 12. Konsument i Przedsiębiorca-konsument ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Konsumentowi i Przedsiębiorcy-konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta, służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 14. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.
 15. W przypadku zamawiania przez Klienta Towarów będących produktami cyfrowymi, z dostępem elektronicznym, Sprzedawca przed złożeniem Zamówienia poinformuje Klienta, że wyrażenie zgody na elektroniczne dostarczenie tych Towarów przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży jest równoznaczne ze zgodą na rezygnację z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem potwierdza zapoznanie się z informacją, o której mowa w zdaniu poprzedzającym oraz wyraża zgodę na elektroniczne dostarczenie Towarów przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed złożeniem Zamówienia.
 16. W przypadku wyrażenia przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem, w toku składania Zamówienia, zgody na rozpoczęcie wykonywania Umowy sprzedaży i dostarczania Towaru przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, stosownie do regulacji art. 38 pkt 13) Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 17. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • 11. PRZEDSIĘBIORCY
 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona względem Klientów będących Przedsiębiorcami, na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi, na Klienta będącego Przedsiębiorcą przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z Towarem, w tym niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
 3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. Sprzedawca nie odpowiada również w takim wypadku za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych.
 • 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU, REKLAMACJE
 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania Towaru bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów i Przedsiębiorców-Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady).
 2. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać na adres e-mail wskazany na stronach Sklepu oraz według Danych kontaktowych.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem jego zakupu do Sprzedawcy oraz opisem reklamacji. Reklamację można złożyć na piśmie poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Fabryka Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Podłężu, Podłęże 650, 32-003 Podłęże.
 5. Jeśli reklamacja dotyczy nieodpłatnych Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, o których mowa w Regulaminie, reklamację można złożyć na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy wykorzystując Dane kontaktowe, z zawarciem opisu zgłaszanego problemu oraz żądania Klienta.
 6. O ile podane w reklamacji z tytułu rękojmi dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji lub reklamacja wymaga przesłania reklamowanego Towaru, Sprzedawca zwróci się do Klienta, składającego reklamację, o uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od chwili jej uzupełnienia.
 7. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad;
  • żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 8. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 9. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
 10. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta co do wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 11. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Towar wadliwy na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia Towaru pokrywa Sprzedawca.
 12. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 13. Reklamacje, w tym z tytułu rękojmi za wady rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia wady. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Klienta. W przypadku złożenia reklamacji na piśmie, termin liczy się od dnia odebrania przez Sprzedawcę przesyłki, zawierającej reklamację i reklamowany Towar. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres lub adres poczty elektronicznej, z którego Klient przesłał reklamację.
 14. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 13, uważa się, że uznał reklamację.
 • 13. PROMOCJE
 1. Na stronie internetowej Sklepu mogą być zamieszczane informacje o Promocjach.
 2. Promocje mogą polegać na obniżeniu ceny Towaru bez dodatkowych warunków lub zawierać dodatkowe warunki, które wówczas są szczegółowo określone w regulaminie danej Promocji, zamieszczonym na stronie Sklepu.
 3. W przypadku Promocji polegającej na obniżeniu ceny Towaru, Sprzedawca podaje również informację o najniższej cenie tego Towaru z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem tej Promocji.
 4. Promocje są wprowadzane przez Sprzedawcę na zasadach przez niego określonych. Niektóre Promocje są dostępne wyłącznie dla Klientów posiadających Konto.
 5. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania Zamówienia.
 6. W przypadku Promocji polegającej na darmowej wysyłce Towarów, w sytuacji, gdy Klient nie odbierze przesyłki z Towarami, ponowna wysyłka nie jest objęta Promocją i odbywa się na koszt Klienta, z uwzględnieniem cen dostawy podanych na stronie internetowej Sklepu.
 7. Skorzystanie z Promocji ogłoszonej przez Sprzedawcę w Sklepie wyłącza możliwość skorzystania z voucherów, kuponów i bonów na zakupy w Sklepie.
 8. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
 9. Promocje nie obejmują:
  • Towarów premierowych znajdujących się w zakładce „Premiery”, „Nowości” lub oznaczonych jako „Premiera”, „Nowość” bądź w inny podobny sposób,
  • Towarów przecenionych, znajdujących się w zakładce „Super Ceny”.
  • Dodatków do gier
 10. Sprzedawca może zmienić warunki Promocji w trakcie jej obowiązywania z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie może być niekorzystna dla Klientów.

 

 • 14. DANE OSOBOWE
 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z RODO.
 3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.
 4. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce prywatności.
 • 15. NEWSLETTER
 1. Newsletter jest Usługą świadczoną wyłącznie na rzecz Klientów, którzy na stronie internetowej Sklepu wypełnili formularz zapisu podając swój adres e-mail i kliknęli w pole „Zapisz się” lub zapisali się na Newsletter podczas zakładania Konta bądź składania Zamówienia, klikając w odpowiednie pole. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newslettera, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy zapisie na Newsletter oraz jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta (moment rozpoczęcia świadczenia Usługi dostarczania Newslettera).
 2. Celem zapisu na Newsletter konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej, na który informacje mają być przesyłane.
 3. Informacje w ramach Newslettera przesyłane są przez Sprzedawcę w wybranych przez niego terminach. Treść informacji przesyłanych w ramach Newslettera zależy wyłącznie od Sprzedawcy.
 4. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny oznaczony jako „Anuluj subskrypcję” znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta w formie wiadomości e-mail lub wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy wykorzystując Dane kontaktowe. Sprzedawca ma wówczas 14 dni na usunięcie danych Klienta z bazy danych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie Newslettera, z zastrzeżeniem zasad przetwarzania danych osobowych Klientów zawartych w Polityce prywatności.
 • 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin obowiązuje od 1 września 2023 r.
 2. Załącznikiem do Regulaminu jest Polityka prywatności.
 3. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 4. Sprzedawca nie zobowiązuje się w ramach Regulaminu do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823). Konsument ma prawo do korzystania z tych metod na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
 5. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania między innymi z następujących, pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji:
  • możliwość rozwiązywania sporów związanych z Umową Sprzedaży lub Regulaminem na drodze mediacji lub przez platformę internetową https://ec.europa.eu/consumers/odr/;
  • możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Krakowie;
  • wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
  • zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów w celu uzyskania pomocy w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów.
 6. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep, założenie Konta i korzystanie z usługi Newslettera. Sklep umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przed założeniem Konta, złożeniem Zamówienia i zapisem na Newsletter.
 7. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowej wersji Sklepu, a także w przypadku zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie ewentualne zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie. Informacja o zmianie Regulaminu będzie widoczna po załadowaniu strony internetowej Sklepu co najmniej przez 7 dni od dnia wprowadzenia zmiany. Klient, który nie zgadza się ze zmianami Regulaminu, jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie określonych Usług w trybie natychmiastowym poprzez złożenie stosownego oświadczenia przy użyciu Danych kontaktowych.
 8. Wszystkie nazwy Towarów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1170).
 9. W razie zmiany lub uznania za nieważne któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 10. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem lub dotyczących spraw, których dotyczy Regulamin, jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
 11. W przypadku Przedsiębiorców jurysdykcję w sprawach, o których mowa w ust. 10 ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

 

 

Załącznik:

1) polityka prywatności.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium