Facebook Instagram Youtube
Regulamin

REGULAMIN
INTERNETOWEGO SKLEPU WYDAWNICTWA MUDUKO

 

I. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Sklep internetowy, działający pod adresem www.muduko.com, zwany dalej „Sklep”, prowadzi sprzedaż gier planszowych i kart Wydawnictwa Muduko.

 

II. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem internetowego Sklepu, oraz określa zasady ich wykonywania, prawa i obowiązki Sklepu, prawa i obowiązki klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę zawartą na odległość lub podejmuje działania w celu zawarcia takiej umowy.
 3. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedawca – Fabryka Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o., Podłęże 650, 32-003 Podłęże, NIP 677 17 91 882, REGON 351234370.
 5. Towar – rzecz ruchoma, którą można nabyć za pośrednictwem Sklepu.
 6. Koszyk– funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie) zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 8. Dzień roboczy – dzień, który nie jest sobotą ani niedzielą, a także dniem ustawowo wolnym od pracy.
 9. Konto – przestrzeń udostępniania w ramach Sklepu zawierająca dane związane z Klientem, dostępna dla Klienta po dokonaniu rejestracji.
 10. Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
 11. Polityka prywatności i cookies – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także zasady rejestracji i korzystania z Konta.
 2. Do korzystania ze Sklepu, w szczególności: do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary, konieczne jest:
  a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

II. KONTO

 1. Klient uzyskuje dostęp do Konta po dokonaniu rejestracji.
 2. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko, adres e-mail. Klient może też podać numer swojego telefonu komórkowego. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja Konta wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 3. W momencie umożliwienia Klientowi dostępu do Konta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta na czas nieoznaczony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta.
 4. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta. Niezwłocznie, po otrzymaniu przez Sprzedawcę wypowiedzenia, konto Klienta w Sklepie zostanie usunięte.
 5. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi Sklepu na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.

 

III. ZAMÓWIENIE

 1. Zamieszczone w ramach Sklepu Treści, w tym opisy Towarów i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  a) zalogować się do Konta lub skorzystać z opcji złożenia zamówienia bez rejestracji, wybrać Towar będący
  b) przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),
  c) wybrać sposób dostawy / odbioru Towaru,
  d) wpisać dane odbiorcy zamówienia: imię i nazwisko, adres zamieszkania, a w przypadku Klientów innych niż Konsumenci: nazwę firmy, numer NIP, adres siedziby firmy, a ponadto niezależnie od powyższego rozróżnienia: adres e-mail Klienta, numer telefonu oraz adres dostawy (o ile jest inny niż adres zamieszkania/adres siedziby),
  e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT,
  f) wybrać formę płatności,
  g) kliknąć przycisk „Zamawiam”,
  h) w przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Towaru objętej jednym zamówieniem.
 4. Klient bez rejestracji Konta może złożyć zamówienie wyłącznie z dostawą na terenie Polski. W takim przypadku Klient zapłata ceny następuje przy odbiorze przedmiotu zamówienia (za pobraniem) bądź przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry), przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę – w tym ostatnim przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.
 5. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia. Informacja ta nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty Klienta.
 6. Po dokonaniu weryfikacji, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji, Sprzedawca przesyła do Klienta odpowiednią informację: przyjęcie zamówienia do realizacji albo odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji. O ile Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta do realizacji, oznacza to zaakceptowanie oferty złożonej przez Klienta poprzez złożenie zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia o przyjęciu zamówienia do realizacji pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7. Jeżeli Klient jest Konsumentem, nie później niż do czasu dostawy Towaru Sprzedawca potwierdzi Klientowi zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na trwałym nośniku.
 8. Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia danego zamówienia.
 9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu maksymalnie 48 godzin od chwili złożenia zamówienia.

 

IV. CENY I PŁATNOŚĆ 

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są podawane w polskich złotych i zawierają wszelkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT.
 2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, a także od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Dostawcą systemu płatności jest Blue Media S.A.

 

V. DOSTAWA

 1. Klient informowany jest o możliwych sposobach i terminach dostawy Towaru, a także o kosztach dostawy, poprzez formularz zamówienia.
 2. W ramach Sklepu dostępne są w szczególności następujące sposoby dostawy:
  a) przesyłka listowa za pośrednictwem pocztowego operatora publicznego,
  b) odbiór zamówienia pod następującymi adresami: i) w Podłężu (woj. małopolskie), pod adresem: Podłęże 650, 32-003 Podłęże – przy czym warunkiem osobistego odbioru Towaru jest uprzednie uzgodnienie terminu i miejsca odbioru ze Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca informuje Klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów najpóźniej na początku składania Zamówienia.
 4. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia nienaruszalności przesyłki w transporcie w momencie jej odbioru od kuriera. Ewentualne zastrzeżenia dotyczące nienaruszalności przesyłki powinny zostać zgłoszone do kuriera oraz potwierdzone protokołem reklamacyjnym z winy dostawcy. W przypadku gdy Klient zauważy uszkodzenie Towaru lub opakowania po odebraniu paczki od kuriera, powinien skontaktować się ze Sklepem w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej.

 

VI. DOKUMENTY KSIĘGOWE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY

 1. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towarów wystawiając fakturę VAT lub paragon, które są dostarczane Klientowi wraz z Towarem.
 2. O ile Klient będący osobą fizyczną składa zamówienie przy użyciu danych dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta (nazwa firmy, numer NIP), przyjmuje się, że nabywa on towar w związku z taką działalnością i faktura VAT wystawiona będzie na tego Klienta jako przedsiębiorcę.
 3. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji Konta na stronie internetowej Sklepu. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru).

 

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Wyjątki od opisanego wyżej prawa do odstąpienia, wynikające z przepisów prawa, wskazano poniżej.
 2. O ile Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
  Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru.
  W celu wykonania prawa odstąpienia Klient powinien złożyć Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Dla zachowania terminu do odstąpienia wystarczające jest wysłanie przed jego upływem oświadczenia zawierającego oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Oświadczenie to może zostać wysłane w szczególności przy użyciu formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, e-mailem lub pocztą na adres Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), w szczególności umów o:
  a) świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

VIII. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Z momentem odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU, REKLAMACJE

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania Towaru bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady).
 2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n Kodeksu cywilnego). Sprzedawca ponosi w ramach umów zawieranych z Klientem nie będącym Konsumentem odpowiedzialność wyłącznie za poniesioną przez Klienta szkodę rzeczywistą i jest ona ograniczona do wartości zamówienia; Sprzedawca nie odpowiada również w takim wypadku za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać na adres e-mail wskazany na stronach Sklepu. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, a także zgłaszać telefonicznie na numery telefonów podane na stronie internetowej Sklepu.
 4. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia wady.
 5. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem jego zakupu do Sprzedawcy oraz opisem reklamacji.
 6. O ile podane w reklamacji z tytułu rękojmi dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji lub reklamacja wymaga przesłania reklamowanego towaru, Sprzedawca zwróci się do Klienta, składającego reklamację, o uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od chwili jej uzupełnienia.

 

X. PROMOCJE

 1. Na stronach Sklepu mogą być zamieszczane informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Szczegółowe zasady danej promocji określa regulamin danej promocji, zamieszczony na stronie Sklepu.
 2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

XI. DANE OSOBOWE

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji Konta lub w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie, w procesie korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania Umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w punkcie XII Regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto lub poprzez zgłoszenie skierowane bezpośrednio do Sprzedawcy.
 5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies.

 

XII. NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym Konta, przy składaniu zamówienia, a także poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji we właściwej zakładce dostępnej po zalogowaniu się do Konta. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie odpowiedniej zakładki po zalogowaniu się do Konta (odnośnik Newsletter) lub poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub e-mail na dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej Sklepu.

 

XIII. DZIAŁANIA ZABRONIONE

 1. Zabronione są wszelkie czynności Klienta, które mogą polegać na:
  a) uniemożliwianiu lub utrudnianiu prawidłowego funkcjonowania Sklepu,
  b) utrudnianiu dostępu do Sklepu, do danych i Treści publikowanych w ramach Sklepu, lub utrudnianiu korzystanie z nich;
  c) publikowaniu spamu i niezamówionej informacji handlowej,
  d) korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi);
  e) podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy, Sklepu, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 2. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do Sklepu lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy: Klient korzysta ze Sklepu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu, a także gdy Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowej wersji Sklepu, a także w przypadku zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie ewentualne zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiąjący się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami Regulaminu, jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
 2. Wszystkie nazwy Towarów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 3. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem lub dotyczących spraw, których dotyczy Regulamin, jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
 6. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję we w/w sprawach ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium